בממסך זה תהא לכ"א מהמונחים המפורטים להלן ההגדרה המופיעה בצידו כדלקמן:

"המזמין" - המעונין לרכוש טובין מאת אלקה.

"אלקה" - אלקה פסטנרס בע"מ.

"טובין" - מיטלטלין המיובאים ע"י אלקה לישראל ו/או המשווקים ו/או המופצים ו/או הנמכרים ע"י אלקה בישראל.

"הצדדים" - המזמין ואלקה.

"הזמנה" - בקשה לאספקת טובין ולרכישתם הנמסרת מאת המזמין לידי אלקה.

"הזמנה מאושרת" - הזמנה שנעשתה בכתב ע"י המזמין ואושרה בכתב ע"י אלקה.

"הממכר" - פריטי הטובין המצוינים בהזמנה המאושרת.

"כמות" - מספר יחידות בודדות: מספר אריזות: מספר מארזים: משקל: נפח: - הכל לפי העניין.

"הכמות המוזמנת" - הכמות המוזמנת בהזמנה המאושרת.

"הכמות המסופקת" - הכמות המסופקת בפועל.

"אחריות" - חיוב ו/או התחייבות ו/או חוב ו/או חבות כלשהם כלפי המזמין ו/או לקוחות מזמין ו/או מטעמו של המזמין

                  ו/או מי מטעמם של לקוחות המזמין.

"התמורה" - המחיר הנקוב בהזמנה המאושרת לתשלום בגין הממכר ובהעדר מחיר כאמור - מחיר הממכר הנקוב

                   במחירון אלקה התקף בעת אישור ההזמנה ע"י אלקה, ובכפוף לכל האמור במסמך זה.

 

ע"פ הזמנה מאושרת תספק אלקה את הממכר למזמין והמזמין ירכוש את הממכר מאלקה בתנאים האמורים במסמך זה ובכפוף לכל תנאי אחר/נוסף עליו תתקבל הסכמת שני הצדדים בכתב.

למען הסר ספקות - הזמנה שאינה הזמנה מאושרת אינה מחייבת את אלקה ואינה מטילה על אלקה אחריות.


    אספקה

 1. הממכר יסופק במועד שיוסכם עליו בכתב.

  למרות האמור לעיל - עיכוב כשלהוא באספקה מסיבות שאין לאלקה שליטה עליהן ובכלל זה עיכובים הקשורים בהובלה אווירית ו/או ימית ו/או יבשתית ו/או בספקי אלקה בחו"ל ו/או בשחרור הממכר מהנמל ו/או בכוח עליון וכיו"ב - לא יבואו במניין. בקרות איזה מהעיכובים הנ"ל ידחה מועד האספקה המוסכם בהתאם.

   

 2. הממכר יסופק במחסן אלקה.

  הוצאות הובלת הממכר לכל יעד אחר תחולנה על המזמין תשולמנה על ידו. למען הסר ספק אין הוצאות הנ"ל נכללות בתמורה והן תתווספנה עליה.

   

 3. הימנעות המזמין מליטול את הממכר לרשותו ו/או מלקבלו לרשותו כמוה כאספקה בפועל של הממכר לידי המזמין.

   

  כמויות

 4. הממכר יסופק בכמות המוזמנת.

  למרות האמור לעיל - שינויים בכמות המסופקת בסטייה של 10% לכל היותר מהכמות המוזמנת (הפחתה או הגדלה) יראו כאילו נכללו מלכתחילה בכמות המזומנת.

  התמורה תיראה אף היא כמשתנה בהסכמה בדיעבד ביחס זהה ליחס שבין הכמות המסופקת לבין הכמות המוזמנת.

   

 5. המזמין יראה כמי שמאשר, שהכמות המסופקת הינה זו הנקובה בתעודת המשלוח ו/או חשבונית המס הרלוונטית ויהא מנוע מלהעלות טענות כלשהן ביחס לכמות המסופקת, אלא אם עשה כן במעמד קבלת הממכר לרשותו, בכתב, על פי עותק תעודת משלוח ו/או חשבונית המס הנותר בידי אלקה וכמו כן התקבלה הודעה בכתב אצל אלקה בתוך 24 שעות משעת מסירת הממכר לרשות המזמין.

   

  איכות וטיב

 6. המזמין יראה כמי שמאשר, כי הממכר סופק לידיו בטיב ובאיכות הראויים לשביעות רצונו המלאה, ויהא מנוע מלהעלות טענות כלשהן בקשר עם איכות הממכר, טיבו, מהותו, פגמים, ליקויים וכיו"ב - אלא אם הגיש טענותיו לאלקה בכתב בטווח 14 יום לכל היותר ממועד מסירת הממכר לרשותו.

   

 7. בכפוף לאמור בסעיף 8 לעיל פגמים באיכות ו/או בטיב יתוקנו ע"י אלקה בתוך פרק זמן סביר ו/או שיוחלף הממכר ו/או חלק מימנו בממכר תקין בתוך פרק זמן סביר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של אלקה.

   

 8.  למעט האמור בסעיף 9 לעיל לא תשא אלקה באחריות.

   

 9.  אלקה אינה נושאת בכל אחריות בכל הנוגע למטרת הממכר, ייעודו, התאמתו לצורכי המזמין וכיו"ב.

   

  שינויים, ביטולים והחזרות

 10. הזמנה מאושרת אינה ניתנת לשינוי ו/או לביטול ע"י המזמין, אלא בהסכמת אלקה בכתב.

   

 11. החזרת ממכר מאת המזמין לידי אלקה כפופה בכל מקרה לבקשה בכתב מאת המזמין, להסכמת אלקה בכתב וכן לפיצויה בפועל של אלקה בגין הוצאות שנגרמו לה, עפ"י תחשיביה.

  למען הסר ספקות - הנחת ממכר ע"י המזמין אצל אלקה ו/או העמד הממכר ע"י המזמין לרשות אלקה ו/או הימנעות כאמור בסעיף 5 לעיל - אינה מהווה החזרה של הממכר, אינה מבטלת דבר אינה גורעת מהתחייבויות המזמין ואינה מטילה על אלקה אחריות.

   

  תשלום והעברת בעלות

 12. המזמין ישלם לאלקה את התמורה באופן ובמועד שיוסכם עליו, ובהעדר הסכמה אחרת בתשלום אחד בתוך 30 ימים לכל היותר ממועד האספקה בפועל.

   

 13. התמורה כפופה לשינויים בשיעורי המסים וההיטלים הרלוונטים ביחס לאלה החלים ביום אישור ההזמנה. העלאת שיעורי המסים הנ"ל לאחר מועד זה תחייב את המזמין בתוספת תשלום בהתאם.

   

 14.  אי תשלום התמורה בפועל במועד המוסכם יחייב את המזמין בתוספת הפרשי הצמדה למדד ולריבית צמודה בשיעור של 14% לשנה החל, ממועד אישור ההזמנה ועד יום סילוק המלא בפועל, וזאת מבלי לגרוע מכל צעד אחר שיעמוד לרשות אלקה.

  אי תשלום בפועל במועד המסוכם של תשלום כשלהוא מתוך תשלומי התמורה יעמיד את התמורה לפירעון מיידי ויחול עליה האמור ברישא לסעיף זה לעיל.

   

 15. בקרות כ"א מהמקרים האמורים בסעיף 16 לעיל רשאית אלקה, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה, לתפוס את הממכר בכל מקום הוא נמצא, לרבות ברשות המזמין ו/או מי מלקוחותיו ו/או מי מטעמו, להיכנס לחצרים בהם מצוי הממכר או שניתן להניח שבהם מצוי הממכר וליטול את הממכר לרשותה.

   

 16. הבעלות בממכר נותרת בידי אלקה ואינה עוברת למזמין, אלא כנגד תשלום מלוא התמורה בפועל.

  למען הסר ספקות - במסירת ממכר לרשות המזמין אין מועברת למזמין הבעלות בממכר.

   

  מקום השיפוט

 17. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל הנוגע להזמנה מוקנית לבתי משפט המוסמכים עניינית בת"א בלבד.

 

 

צור קשר:
אלקה פסטנרס בע"מ, רחוב דן מבנה ד', ת.ד. 501, אזור תעשיה צפוני, יבנה 8110401  |  טלפון: 08-9320800  |  פקס: 08-9328060  |  מייל: alka@alka-fasteners.com 
Bsmart logo